Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas


Jan 6, 2020

Bha fear Gille Padara Dubh a bha a’ fuireach ann an Uibhist a Deas.  Bha e fìor mhath leis a’ bhogha-saighde is thug an t-uachdaran Mac ‘ic Ailein dùbhlan dha airson feuchainn dè cho math ‘s a bha e dha-rìribh leis a’ bhogha-saighde. Chuir e ubh air ceann a mhic feuch am bualadh e i bho astar 100 slat air falbh.

There was a well known character called Gille Padara Dubh who lived in South Uist.  He was an exceptional archer and the landlord, MacDonald of Clanranald, challenged him to shoot an egg off the top of his son’s head from 100 feet away to find out how good he really was.