Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas


Nov 18, 2019

Fàilte do Sgeul is Seanchas, pod-craoladh ùr bho Fòram Sgeulachdan na h-Alba (TRACS) far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.  

Am mìos seo, cluinnidh sinn bho Ruairidh Mac'illeathain à Inbhir Nis leis an sgeulachd, An t-Iasg Òir.     

Bha Màrtainn agus a bhean gu math bochd is bha iad a’ fuireach ann am bothan.  Chan robh biadh sam bith aca is aon latha, chaidh Màrtainn a dh’iasgach gus èisg a ghlacadh.  Cha do ghlac e ach iasg bheag òir aig an robh comasan labhairt.  Chuir Màrtainn an t-iasg air ais dhan mhuir nuair a gheallas an t-iasg gun toireadh e dha rud sam bith a tha e ag iarraidh. 

Welcome to Sgeul is Seanchas, a new podcast by the Scottish Storytelling Forum (TRACS) which features a range of historical, traditional and funny tales in Gaelic told by some of the best storytellers in Scotland.

This month's story is The Golden Fish told by Ruairidh Maclean from Inverness.

A couple live on their own in poverty in a hovel. They have run out of food, so the man goes to catch a fish for their supper.  All he catches is a small golden fish, which he returns to the sea as it speaks to him and promises to grant him anything he wishes.