Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas


Sep 18, 2020

Seo dhuibh sgeulachd pearsanta air a h-innse le Ruairidh Greumach às an Eilean Sgitheanach.  's ann mu dheidhinn aon de na sinnsearan aig Ruairidh a th' ann, Aonghas MacMhaolain à Leòdhas, a bha na shaighdear anns a' Chiad Chogadh Mòr.  Choisinn Aonghas tòrr chliù airson a ghaisgeachd tron a' chogadh is choisinn e an tiotal An Gaisgeach Bhuzancy bhon an t-Arm Frangach.

This month we have a personal story told by Ruairidh Graham from the Isle of Skye.  The story is about one of Ruairidh's ancestors, Angus MacMillian from Lewis, who was a soldier in the First World War.  Angus was renowned for his bravery during the war and was acclaimed by the French Army as the Hero of Buzancy.