Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas

About

Fàilte do ar pod-craoladh, Sgeul is Seanchas, far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.  

Bu toil le Fòram Sgeulachdan na h-Alba taing a thoirt do Chomhairle nan Leabhraichean agus Bòrd na Gàidhlig airson an taic agus maoineachadh airson a’ chiad sreath agus gu Maoin nan Ealan Gàidhlig airson am maoineachadh airson an dàrna sreath.

Riochdaire agus deasaiche (Sreath 1): Mark Gallie https://www.iamloud.co/
Preasantair: Ruairidh Greumach
Deasaiche: Fiona NicDhùghaill

Deasaiche (Sreath 2): Chris Sharp

Preasantair: Fiona NicDhùghaill

Pròiseact taic: Miriam Morris

Ceòl: 'We Tell Stories' by Josh Fuhrmeister (The Music of the Mysterious Few)

 

Welcome to our podcast, Sgeul is Seanchas, where you will hear a mixture of traditional, historical and humorous stories in Gaelic from some of the best storytellers in Scotland.

The Scottish Storytelling Forum is very grateful to The Gaelic Books Council and Bòrd na Gàidhlig for their funding and support for the first series and to Maoin nan Ealan Gàidhlig for their funding for the second series of the podcast.

Producer and Editor (Series 1): Mark Gallie https://www.iamloud.co/
Presenter: Ruairidh Graham
Gaelic Editor: Fiona MacDougall

Editor (Series 2): Chris Sharp

Presenter: Fiona MacDougall

Project Support: Miriam Morris

Music: 'We Tell Stories' by Josh Fuhrmeister (The Music of the Mysterious Few)

  TRACS      Storytelling Forum   Comhairle nan Leabhraichean            BnaG