Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas

Sep 18, 2020

Seo dhuibh sgeulachd pearsanta air a h-innse le Ruairidh Greumach às an Eilean Sgitheanach.  's ann mu dheidhinn aon de na sinnsearan aig Ruairidh a th' ann, Aonghas MacMhaolain à Leòdhas, a bha na shaighdear anns a' Chiad Chogadh Mòr.  Choisinn Aonghas tòrr chliù airson a ghaisgeachd tron a' chogadh is choisinn e...