Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas

Jan 6, 2020

Bha fear Gille Padara Dubh a bha a’ fuireach ann an Uibhist a Deas.  Bha e fìor mhath leis a’ bhogha-saighde is thug an t-uachdaran Mac ‘ic Ailein dùbhlan dha airson feuchainn dè cho math ‘s a bha e dha-rìribh leis a’ bhogha-saighde. Chuir e ubh air ceann a mhic feuch am bualadh e i bho astar 100 slat air...