Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas

Sep 18, 2020

Seo dhuibh sgeulachd pearsanta air a h-innse le Ruairidh Greumach às an Eilean Sgitheanach.  's ann mu dheidhinn aon de na sinnsearan aig Ruairidh a th' ann, Aonghas MacMhaolain à Leòdhas, a bha na shaighdear anns a' Chiad Chogadh Mòr.  Choisinn Aonghas tòrr chliù airson a ghaisgeachd tron a' chogadh is choisinn e...


Jun 29, 2020

Dàna-Thursan ri Aibideil nan Craobhan – Adventures with the Gaelic Tree Alphabet

Tha an Gille Dubh/Glèidheadair na Coille cho dubhach is e ag ionndrainn nan craobhan is a chuideachd a chaidh am fuadachadh, gu bheil e air a dhachaigh anns a’ choille a thrèigsinn gus suidhe na aonar air barr beinne, a’ fàgail...


May 14, 2020

Seo dhuibh sgeulachd eachdraidheil à Èirinn air a h-innse le Marcas Mac an Tuairneir.

Bha long Frangach, an Leon XIII, a' seòladh eadar Portland is Corcaigh is chaidh a bhriseadh air na creagan faisg air Caoilte nuair a thàinig stoirm uabhasach.  Cluinnear mun oidhirp ghaisgeil a rinn muinntir Chaoilte gus na...


Mar 19, 2020

Seo dhuibh dà sgeulachd èibhinn a chruthaich Tormod Mac'illeEathain, nach maireann, air an innse le Ruairidh Gray à Uibhist a Deas.

's e 'A' Bhean-Uasal NicÌomhair à Cnoc an t-Soluis air a' Bhac' tiotal a' chiad sgeulachd, sgeulachd mu dheidhinn ban-Leòdhasach a tha a' siubhal gu Tibet gus coinneachadh ri...


Mar 3, 2020

Tha an sgeulachd a leanas ag innse mar a stad crodh Shrath Ghlais a bhith leigeil am bainne airson am bleoghainn.  Bhathar a’ creidsinn gur e bana-bhuidsich a’ fuireach gu h-ionadail a chur stad air a’ bhleoghann. Bha diofar dhaoine ag obair gus stad a chur air na bana-bhuisich, a bha a’ nochdadh ann an...