Preview Mode Links will not work in preview mode

Sgeul is Seanchas

Nov 18, 2019

Fàilte do Sgeul is Seanchas, pod-craoladh ùr bho Fòram Sgeulachdan na h-Alba (TRACS) far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na sgeulaichean as fheàrr ann an Alba.  

Am mìos seo, cluinnidh sinn bho Ruairidh Mac'illeathain à Inbhir Nis leis...